Usługi

Resurs maszyn i urządzeń.

Urządzenia Transportu Bliskiego – które urządzenia objęte są nadzorem UDT i koniecznością wykonywania RESURS?

Ustawa O Dozorze Technicznym wprowadza wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB w celu dokonania oceny jego stanu technicznego. Które urządzenia UTB wymagają RESURS. Należą do nich:

 • suwnice, wciągniki, wciągarki,
 • żurawie stacjonarne, wieżowe, samojezdne i przenośne,
 • układnice magazynowe,
 • dźwigniki prostoliniowe,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome wiszące, masztowe i załadowcze,
 • urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe,
 • dźwigi budowlane i małe dźwigi towarowe,
 • dźwignice linotorowe,
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym.

Od grudnia 2019 roku w czasie przeglądu okresowego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego wymagane jest przedstawienie resursu UTB. W przeciwnym razie, odbiór urządzenia w ogóle nie zostanie przeprowadzony, a urządzenie zostanie wyłączone z użytkowania. Przysparza to wiele kłopotów ponieważ cała procedura odbioru musi byc przeprowadzona ponownie co w konsekwencji prowadzi do straty czasu oraz generuje duże koszty.

Czym jest resurs?

Resurs jest to wyznaczanie granicznych parametrów, wykorzystywanych do identyfikacji i oceny stanu technicznego Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) określanych za pomocą ilości cykli pracy i obciążenia. Resurs w myśl Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadza konieczność odtworzenia historii eksploatacji UTB co jest niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu technicznego.

W praktyce resurs wykonywany jest w celu określenia bezpiecznego okresu użytkowania Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB), bez względu na znajomość lub nieznajomość ich historii eksploatacji. Bezpieczny okres eksploatacji wyznaczany jest dla UTB ilością cykli pracy, a dla mechanizmów liczbą godzin pracy pod nominalnym obciążeniem. Wszystkie Urządzenia Transportu Bliskiego, które nadzoruje Urząd Dozoru Technicznego powinny zatem przejść resurs. 

W sytuacjach, kiedy nie jest możliwe odtworzenie historii eksploatacji urządzeń UTB, przeprowadzamy resurs, wykorzystując wszelkie dostępne informacje techniczne na temat eksploatowanych urządzeń. Są to tabliczki znamionowe, dokumentacja z przeglądów i badań technicznych, protokoły z napraw, ilość przepracowanych godzin dziennie a także dokumentacja techniczna producenta oraz obowiązujące normy dla wybranych rodzajów maszyn i urządzeń

Dopuszczenie urządzenia do eksploatacji po obliczeniu resursu.

Obliczenie resursu skutkuje tym, że urządzenie zostaje dopuszczone do dalszej eksploatacji. Przekroczenie resursu wiąże się natomiast z koniecznością przeprowadzenia przeglądu specjalnego urządzenia. Jeśli zakończy się on pomyślnie, zostanie wyznaczona granica resursu i będziemy mogli korzystać z urządzenia. Jeśli jednak przegląd specjalny wykaże nieprawidłowości, trzeba będzie przeprowadzić remont kapitalny. Po jego pomyślnym zakończeniu zostanie wyznaczona nowa data resursu, a urządzenie zostanie dopuszczone do dalszej eksploatacji.  

Przegląd specjalny i remont kapitalny

Po osiągnięciu przez urządzenie lub jeden z jego mechanizmów resursu czyli projektowanego bezpiecznego okresu eksploatacji UTB, eksploatujący zobowiązany jest, niezależnie od wykonywanych przeglądów konserwacyjnych i napraw bieżących, oraz do przeprowadzenia przeglądu specjalnego.

Czym jest przegląd specjalny.

W przypadku braku wymagań określonych w instrukcji, przegląd specjalny powinien zostać wykonany przez wytwórcę urządzenia lub zakład posiadający uprawnienia do napraw lub modernizacji, Zakres przeglądu specjalnego powinien być zgodny z zapisami instrukcji eksploatacji urządzenia. W przypadku braku stosownych informacji, braku historii użytkowania, dzienników konserwacji itp. należy postępować zgodnie z zapisami norm, uznanych specyfikacji technicznych, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, doświadczeniem oraz dobrą praktyką inżynierską.

Przegląd specjalny musi obejmować swoim zakresem wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia, a w szczególności: konstrukcję nośną, mechanizmy napędowe, układy elektryczne hydrauliczne, pneumatyczne, systemy bezpieczeństwa.

Protokół z przeglądu specjalnego

Każdy wykonany przez nas przegląd specjalny, zostaje zakończony protokołem. Umieszczamy w nim najważniejsze informacje dotyczące całego procesu, m.in. dane osobowe, kwalifikacje i uprawnienia osób wykonujących przegląd, stosowane normy i kryteria oceny, wyniki przeglądu oraz zalecenia dotyczące remontu kapitalnego i jego zakresu.

Remont kapitalny

Jeżeli okaże się, że konieczny jest przegląd kapitalny urządzenia, można zaczynać jego realizację. W przypadku kiedy koszt remontu kapitalnego jest niewspółmiernie wysoki do wartości urządzenia, właściciel może zdecydować o jego złomowaniu. Dotyczy to najczęściej sytuacji, kiedy remontu kapitalnego wymaga cała konstrukcja nośna. Wówczas koszty takiego remontu są bardzo wysokie i nieuzasadnione ekonomicznie.

Po remoncie kapitalnym

Jeżeli remont kapitalny zostanie przeprowadzony zgodnie z zaleceniami protokolarnymi, urządzenie UTB zyskuje nowy resurs, czyli bezpieczny okres eksploatacji. Jego początek jest liczony od daty rozpoczęcia użytkowania po remoncie kapitalnym.

Jak uzyskać RESURS urządzenia.

 • Wyślij do nas zapytanie z informacją o tym, dla jakiego urządzenia chcesz obliczyć RESURS.
 • Po akceptacji oferty przeprowadzimy krótki wywiad na temat urządzenia oraz poprosimy o dane maszyny lub urządzenia.
 • Następnie po ich otrzymaniu przystąpimy do obliczenia resursu, skompletujemy niezbędną dokumentację. Wszystkie dokumenty wysyłamy drogą mailową lub możemy wysłac pocztą tradycyjna w formie papierowej.

Istnieje możliwość resursu wykonanego się zdalnie, co znacznie ułatwia całą procedurę. W niektórych przypadkach wymagane są oględziny technika celem ustalenia zużycia istotnych elementów urządzenia,

Przydatne linki: