Usługi

Modernizacje maszyn i urządzeń

Etapy przeprowadzenia napraw i modernizacji urządzeń pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji naprawczej oraz metody naprawy uszkodzenia.

Uzgodnienie UDT

Uzgodnienie dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego i uzyskanie akceptacji.

Naprawa główna

Naprawa uszkodzonego elementu. Sprawdzenie jakości wykonanej naprawy przez akredytowane laboratorium.

Zakończenie naprawy

Złożenie całości dokumentacji i do UDT oraz przeprowadzenie odbioru doraźniego urządzenia przez inspektora UDT.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003r., zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28, poz. 240)

W myśl za w/w rozporządzeniem, nasza firma uzyskała pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego,
uprawniające do dokonywania napraw oraz modernizacji: wózków widłowych, samochodowych wind załadowczych, żurawi HDS oraz podestów ruchomych. Zakres możliwości modernizacji obejmuje zarówno modernizacje na elementach rozłącznych jak i nierozłącznych w tym również dokonywania spawów masztu jak i innych elementów konstrukcyjnych wymienionych wcześniej urządzeń.

Rozporządzenie nakłada na użytkowników wózków widłowych obowiązek rejestracji posiadanych podnośników w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz dokonywania okresowych przeglądów przez uprawnione do tego firmy. Posiadamy odpowiednie uprawnienia konserwatora uprawniające do dokonywania przeglądów okresowych urządzeń będących pod dozorem UDT.

W sposób szybki i fachowy zajmujemy się remontami oraz przygotowaniami podnośników do obowiązkowego odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy również pomoc w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej DTR oraz wszelkich innych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia odbiorczego przeglądu urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia spawalnicze nadane przez UDT, które uprawniają do wykonywania napraw oraz modernizacji wózków jednojezdniowych, a także suwnicżurawiwyciągarekpodestów ruchomych oraz urządzeń do przemieszczania kontenerów. Przeprowadzamy badania nieniszczące spoin oraz modernizację i przeglądy UTB.

Z powodzeniem wykonujemy naprawy spawalnicze wszelkich uszkodzeń i pęknięć wynikających ze zmęczenia materiału oraz uszkodzeń mechanicznych. Oferujemy też przeprowadzenie modernizacji wózków widłowych i innych maszyn podlegających nadzorowi UDT. Każde działanie poprzedzamy wnikliwą analizą usterki oraz uzgodnieniem technologii, która zostanie wykorzystana do naprawy lub modernizacji danego urządzenia. Wykonujemy także stosowne badania oraz zapewniamy dokumentację powykonawczą oraz odbiór UDT.