Uprawnienia do obsługi podestu ruchomego wolnobieżnego.

 Kurs obsługi podestów ruchomych prowadzony jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej oraz kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT ważnego bezterminowo na terenie całej RP.

 Pracownik obsługujący samojezdny podest ruchomy nożycowy, podest ruchomy koszowy, podest ruchomy masztowy z napędem elektrycznym lub spalinowym powinien posiadać „zaświadczenie kwalifikacyjne”.
Osoby obsługujące urządzenia techniczne, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.
Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

W pkt 6 tego załącznika wymieniono podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych.
Obsługę urządzeń technicznych mogą sprawować osoby, które spełniają następujące wymagania:
1) wiek: 18 lat,
2) wykształcenie: co najmniej podstawowe – dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi dźwigów lub innych dźwignic sterowanych z poziomu roboczego oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym;
– co najmniej zawodowe lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym – dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi pozostałych urządzeń.
3) co najmniej miesięczna praktyka przy pracy na urządzeniu odpowiedniej grupy,
4) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy poświadczony przez lekarza.

Uprawnienia UDT na podesty ruchome mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach:

 • – IP podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych, przewoźne oraz samojezdne,
  przejezdne (podnośniki nożycowe)
  przewoźne (np. pająki podczepiane pod samochód)
  samojezdne (montowane na pojeździe)
 • – IIP podestów ruchome: wiszące masztowe i stacjonarne;
  podesty wiszące
  podesty masztowe
  podesty stacjonarne

Po ukończeniu kursu na podnośniki operator otrzymuje bezterminowe uprawnienia UDT do obsługi wszystkich podestów ruchomychniezależnie od:

 • marki
 • typu
 • udźwigu
 • wysokości podnoszenia
 • sposobu napędu

     Trzeba pamiętać, że brak uprawnień może powodować poważne komplikacje przy zaistnieniu wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych. Osoba bez uprawnień operująca urządzeniem transportu bliskiego odpowiada za wszystkie czynności oraz zdarzenia jakie wystąpiły podczas jej pracy. Może to mieć znaczenie przy np. spowodowaniu wypadku z udziałem tych urzdzeń. Problemy z ubezpieczeniem czy nawet odpowiedzialnością karną.