Pytania do egzaminu Operatora Podestów Ruchomych Przejezdnych.

Pytania do egzaminu UDT na podesty ruchome przejezdne ( podnośniki, zwyżki koszowe,masztowe, nożycowe )
Część pierwsza:

. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje??
– Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych , które mogą stwarzać dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, takich jak:

– urządzenia transportu bliskiego

– urządzenia ciśnieniowe

– urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych

Zakres działania UDT:

– nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym

– wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami

– wydawanie decyzji

– urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych

– prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych

– analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych

– inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwrców oraz użytkowników

– popularyzowanie wiedzy związanych z bezpieczną obsługą urządzeń transportu bliskiego

– sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających i konserwujących

2. Jakie akty prawne regulują zagadnienia związane z działalnością urzędu dozoru technicznego ?

– Ustawa o Dozorze Technicznym 21 . 12 . 2000 r weszła w życie 1.01. 2001r dz. u nr 122 poz 1321

– Rozporządzenie o Dozorze Technicznym 29 .10 . 2003 r dz . U nr 193 poz 1890

– Dz. U. nr 79 poz. 849 z poz zmianami Dz.U. nr 50 poz. 426 w sprawie wymaganych kwalifikacji

– Dz.U. Nr 4 poz. 43 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.

3. Jakie znasz formy dozoru ?

– Dozór pełny ( Podesty ruchome przejezdne samojezdne wolnobieżne przewoźne oraz wiszące i masztowe)

– Dozór ograniczony ( podesty stacjonarne i załadowcze)

– Dozór techniczny uproszczony ( nie dotyczy podestów )

4. Wymień 10 urządzeń podlegających UDT.

– wózki jezdniowe podnośnikowe

– suwnice

– wciągniki wciągarki

– podesty ruchome

– żurawie

– dźwigi

– schody ruchome

– karuzele

– układnice magazynowe

– burty samowyładowcze

5. Wymień rodzaje badań okresowych przeprowadzanych przez UDT.

– Badania odbiorcze

– Badania okresowe – przeprowadzane przy pełnym dozorze

– Badania doraźne (nadzwyczajne ) przeprowadzane dla dozoru pełnego i ograniczonego obejmują :

– Badania eksploatacyjne np. wymiana siłownika , zmiana miejsca pracy podestu

– Badania kontrolne

– Badania powypadkowe i poawaryjne

6. Kto jest uprawniony do wydawania decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji?

Urząd Dozoru technicznego. Decyzje wydaje inspektor w imieniu prezesa Dozoru Technicznego w terminach określonych w pierwszym załączniku rozporządzenia o dozorze technicznym.

7. Gdzie odnotowana jest decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji ?

Przechowuje się w księdze rewizyjnej danego urządzenia oraz nakleja się z datą kolejnego badania na urządzeniu.

Stary znak badania                   Nowy znak badania

8. Co to jest księga rewizyjna?

Księga rewizyjna urządzenia technicznego jest dokumentem wydawanym przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego po rejestracji podestu ruchomego, dokonanej na pierwszym odbiorze księga rewizyjna zawiera :

– informacje o danym podeście

– informacje o użytkowniku podestu ruchomego

– dokumentacje techniczno-ruchową !!! (DTR)

– informacje o ważności badania podestu

– protokoły z badania podestu

– decyzję z dozoru technicznego zezwalającą na eksploatacje

9. Jakie napisy powinny być umieszczone na tabliczce znamionowej podestu?

– nazwa wytwórcy

– rok budowy urządzenia

– numer fabryczny

– udźwig

– wysokość podnoszenia

– ciężar podestu

10. Co ile dokonuje się wpisów w dziennik konserwacji ?

– Co 30 dni dla podestów pod pełnym dozorem ( samojezdne , wolnobieżne , przewoźne, wiszące )

– Co 60 dni dla podestów z ograniczonym dozorem (stacjonarne)

– Co 180 dni dla podestów z ograniczonym dozorem ( samowyładowcze )

CHYBA ŻE PRODUCENT OKREŚLA INACZEJ !!!

11. Co jaki okres nadawana jest decyzja na podesty ruchome ?

– Raz do roku podesty pod pełnym dozorem

– Raz na dwa lata podesty w dozorze ograniczonym

12. Jakie są obowiązki użytkownika podestu?

– zgłosić podest do Dozoru Technicznego

– wyposażenie w stanowiskową instrukcje obsługi stworzoną na podstawie DTR

– założenie i przechowywanie dziennika konserwacji

– przestrzeganie aby podest był obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi

– przechowywanie Księgi rewizyjnej

– stosowanie się do przepisów

13. O jakie uprawnienia się starasz?

I P

– podesty ruchome przejezdne wolnobieżne

– podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe

– podesty ruchome przejezdne przewoźne

II P

– podesty ruchome wiszące

– podesty ruchome masztowe

– podesty ruchome stacjonarne

14. Jakie zagadnienia obejmuje egzamin?

– udźwig i grupa natężenia pracy

– pojęcie stateczności

– budowa urządzenia

– mechanizmy ich budowa oraz działanie

– urządzenia zabezpieczające

– wyposażenie hydrauliczne urządzenia

– znajomości instrukcji eksploatacji czynności przed, po i w trakcie pracy

– niebezpieczne uszkodzenia, nieszczęśliwy wypadek

– praca w specyficznych warunkach (praca w pobliżu napowietrznych linii wysokiego napięcia)

– warunki bezpiecznej pracy

– bhp przy obsłudze podestu

15. Jakie czynności musi wykonać operator przed rozpoczęciem pracy?

– Sprawdzenie ważności DEZYCJI

– Zapoznanie się z instrukcją obsługi

– Sprawdzenie wpisu w książce obsługi codziennej

– Oględziny zewnętrzne podestu ( stan ogumienia, mocowanie kół, wycieki, konstrukcji masztu, oświetlenia itd. )

– Zajęcie pozycji przez operatora

– Wstępna kontrola układu kierowniczego, hamulcowego

– Uruchomienie podestu

16. Jakie czynności wykonuje operator po zakończonej pracy?

– Podjechać podestem w miejsce ustalonego postoju

– Złożyć podest

– Wcisnąć wyłącznik awaryjny STOP

– Po wyjściu z podestu dokonuje jego oględzin

– Dokonuje wpisu w zeszyt obsługi codziennej

– Zabiera kluczyk i zdaje w miejscu wyznaczonym w danej firmie

17. Wymień kilka czynności zabronionych przez operatora.

– Podnoszenie ładunków

– Jazda z dużą prędkością

– Wychylanie się z podestu

– Podnoszenie więcej osób niż przewiduje producent

– Wjazd podestem na podłoże o nieznanej wytrzymałości

– Jazda podestem pod wpływem alkoholu

– Użytkowanie podestu bez ważnej DECYZJI

– praca podestem przy zbyt wielkim wietrze powyżej 12,5 m\s

– praca zbyt blisko linii wysokiego napięcia

– praca zbyt blisko wykopu

18. Wymień podstawowe obowiązki operatora podestu

– Stosować się do zaleceń producenta !!!!! ( DTR dokumentacja techniczno ruchowa)

19. Bezpieczne odległości od napowietrznych linii wysokiego napięcia.

do 1 kv – 3 m

powyżej 1 kv do 15 kv – 5m

powyżej 15 kv do 30 kv – 10m

powyżej 30 kv do 110 kv – 15 m

powyżej 110 kv – 30 m

20. Do czego służy zawór przelewowy i jak sprawdzić jego działanie?

Zawór przelewowy zabezpiecza układ przed nadmiernym ciśnieniem, odprowadza nadmiar płynu hydraulicznego do zbiornika wyrównawczego sprawdza się go poprzez odchylenie masztu w skrajne położenia bądź skręcenie kierownicy w skrajne położenie.

21. Jaką funkcję pełni zamek hydrauliczny?

W momencie pęknięcia przewodu utrzymuje stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym na każdym siłowniku powinien znajdować się jeden zamek hydrauliczny.

22. Do czego służy rozdzielacz w układzie hydraulicznym?

Rozdzielacz służy do rozdzielania cieczy hydraulicznej na poszczególne odbiorniki.

23. Podaj podstawowe parametry podestu?

– udźwig nominalny

– maksymalna wysokość robocza

– maksymalna wysokość platformy roboczej

– zasięg roboczy platformy roboczej

– obszar roboczy podestu ruchomego

– wymiary platformy roboczej

– prędkość podnoszenia

– prędkości ruchów teleskopowych (m\s)

– prędkość obrotu

– kąt obrotu

– prędkość jazdy podestu

– rozstaw podpór

– wymiary podestu

– masa podestu ruchomego

24. Jaka odległość powinna być zachowana od wykopu?

0,6 metra od klinu odłamu w zależności od rodzaju gruntu.

25. Jakie znasz rodzaje ogumienia?

– Masywy

– Elastyczne

– Pneumatyczne

26. Jakie znasz kryteria zużycia ogumienia podestu?

– Pneumatyczne około 1,6 – 2 mm głębokości bieżnika

– Pełna ma na obwodzie rowek określający jej minimalną średnicę

27. Diagram udźwigu podestu ruchomego

28. Co to jest stateczność?

STATECZNOŚĆ JEST TO ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWANIA RÓWNOWAGI TRWAŁEJ!!!

Na stateczność wpływa:

– moment ustalający ( masa podestu )

– moment wywracający ( siła odśrodkowa, nierówny teren , warunki atmosferyczne, przeciążenia itd.)

– krawędź wywrotu (dwa skrajne punkty podporu)

– moment ustalający musi być większy bądź równy momentowi wywracającemu

29. Wymień zabezpieczenia podestu ruchomego

– wyłącznik awaryjny stop

– zabezpieczenie przeciw przykleszczeniu

– sygnał dźwiękowy

– barierki o wysokości minimum 1,1 m

– krawężnik wysokość 15 cm

– awaryjne opuszczanie

– drzwiczki otwierane w odpowiedni sposób( do środka bądź wewnątrz)

– podłoga antypoślizgowa

– zawory bezpieczeństwa

– sygnał cofania

– podpory stabilizujące

– poziomice

– układ kontroli momentu wywracającego

– czujnik obciążeń tensometryczny

– wyłączniki krańcowe

– bezpieczniki

– tachometr

– czujnik atmosferyczny