Pytania do egzaminu na Operatora Wózków Widłowych.

Pytania egzaminacyjne UDT
Test egzamizcyjny z odpowiedziami na uprawnienia na wózki widłowe

1. Z jakich podstawowych zespołów składa się wózek jezdniowy napędzany – podnośnikowy.
Do podstawowych elementów UTB (wózka jezdniowego napędzanego) należą :

– rama

– układ jezdny (koła, mosty półosie)

– układ kierowniczy

– układ hamulcowy

– układ napędowy (silnik, zespoły przenoszące napęd)

– układy hydrauliczne osprzętu roboczego

– kabina oraz elementy sterujące i sygnalizujące

2. Co należy sprawdzić w wózku w czasie codziennej kontroli przed rozpoczęciem pracy.

Czynnośco operatora – kierowcy przed rozpoczęciem pracy (tzw. OC) są następujące :

– sprawdzić w książeczce UTB czy usterki i uszkodzenia, które zgłoszono zostały usunięte

– wizualnie ocenić UTB

– sprawdzić szczeloność układów (czy nie ma przecieków na złączach, przewodach, czy zbiornikach)

– sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom paliwa w zbiorniku (UTB o napędzie spalinowym)

– sprawdzić stan opon, wideł podnośnikowych, łańcucha, maszty itp.

– sprawdzić i uzupełnić poziom płynów eksploatacyjnych (hamulcowgo, chłodzącego, oleju hydraulicznego, oleju w silniku (spalinowe), elektroitu (elektryczne))

– sprawdzić stan połączeń elektrycznych i naładowania baterii (UTB elektryczne)

– sprawdzić układ kierowniczy (luz, skręt)

– sprawdzić skok jałowy sprzęgła ciernego

– sprawdzić oświetlenie, sygnał dźwiękowy, światło hamowania

– sprawdzic wszystkie elementy sterownicze i upewnić się, że hydraulika pracuje prawidłowo

– po uruchomieniu sprawdzić, czy układy smarowania i ładowania akumulatora pracują prawidłowo

– inne czynności, które zostały ujęte w instrukcji obsługi

Po wykonaniu OC kierowca – operator wpisem w książęczkę UTB akceptuje jego sprawność i od tego momentu bierze odpowiedzialność za sprzęt.

3. Co należy sprawdzić przy układzie kierowniczym, co to jest luz i czy jest on wymagany.

Przy układzie kieerowniczym należy sprawdzić promień skrętu oraz luz kierownicy. Nie może przekraczać 20 . Optymalną sytuacją byłoby, gdyby luz na kole kierowniczym nie występował. Luz kierownicy jest to bezwładność kół skrętnych względem kierownicy.

4. Opisz pracujące w wózku układy hydrauliczne.

– układ skrętu ze wspomaganiem hydraulicznym (siłownik kręcący koła)

– układ hamulcowy (zbiornik płynu, pompa przewody, tłoczki hamulcowe)

– układ sprzęgła (hydrauliczne i hydrostatyczne)

– układ podnoszenia karetki i przechylania wieży roboczej

5. Co to jest stateczność wózka i na co należy zwracać uwagę w czasie pracy.

Stateczność wózka zależy od masy ładunku, odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł i wysokości, na którą podnosimy. Nie wolno przewozić ładunku, którego masa przekracza dopuszczalną normę dla danego UTB, gdyż może to spowodować zachwiane stateczności i przewrócenie się wózka.

6. Jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów w wózku.

Należy wyłączyć wyłącznik awaryjny, sprawdzić (uzupełnić) poziom elektrolitu i odkręcić korki akumulatorów.

7. Jak sprawdza się skuteczność hamulca zasadniczego, a jak pomocniczego, i kiedy hamulce są sprawne.

Hamulec zasadniczy – naciskamy pedał hamulca, który powinien stawiać opór i nie opaść do podłogi i sprawdzamy skuteczność hamowania – długość drogi hamowania wózka obciązonego ciężarem nominalnym powinna być mniejsza od podanej w dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) wózka. Sprawdzamy róznomierność hamowania – czy w trakcie hamowania nie ściąga wózka w jedną stronę.

Hamulec pomocniczy (ręczny) – sprawdzamy czy zapadka i dźwignia działa prawidłowo i czy po pochyłości UTB nie stacza się. Następnie sprawdzamy na pochyłości na wyłączonym silniku (czas 15 minut). Pochyłość 8% dla elektrycznego i 15% dla spalinowego.

8. Jakie urządzenia sygnalizacyjne powinien posiadać wózek i z jakiego dokumentu to wynika.

– sygnał dźwiękowy

– wskaźnik położenia koła kierującego (wózki 3 kołowe)

– wskaźnik stopnia naładowania bateri (wózki elektryczne)

– elektroniczny wskaźnik masy podnoszonego ładunku

– wskaźnik ciśnienia oleju

-wskaźnik temperatury silnika

– wskaźnik ładowania akumulatora

– wskaźnik ilości paliwa

UTB musi odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

9. Jakie znasz rodzaje napędów (silników) w wózkach i gdzie jakie wózki można zastosować.

– elektryczny sieciowy

– elektryczny akumulatorowy

– spalinowy niskosprężny

– spalinowy wysokosprężny

– inne rodzaje napędów

Wózki spalinowe na otwartej przestrzeni, a elektryczne w pomieszczeniach.

10. Jakie stopni pochyłości może pokonywać wózek o napędzie spalinowym,a jakie elektrycznym i czym jest to podyktowane.

Przyjmuje się, że wózki elektryczne 8% , a spalinowe 15 %. Podyktowane jest to długością pojazdu i masą ładynku. (W elektrycznych starego typu na większej pochyłości wylewał się kwas z akumulatorów. Mają też mniejszą sprawność.) Dokładne dane znajdują się w UDT każdego wózka.

11. Po co jest potrzebny przechył wieży w wózku, ile wynosi i jaki kąt zawarcia powinny posiadać wózki i dlaczego.

Przechył wieży ułatwia podnoszenie i transport ładunków  oraz pomaga zapewnić stabilność podczas przewożenia towaru.

Kąt zwarcia wideł ynosi 110. Ułatwia to utrzymanie równowagi przewożonego ładunku.

12. Do jakich prac służą wózki widłowe. Czy można je wykorzystać do innych celów, jakich i pod jakimi warunkami.

Wózki służą do prac załadowniczych oraz transportu na ograniczone odległości.  Podstawowym osprzętem są widły. Można je zastąpić innym osprzętem, np. wysięgnik, trzpień, szuflada, platforma robocza, kleszcze boczne. Osprzęt powinien spełniać wymogi przepisów bhp oraz odpowiedniej normy PN-77/M-780105.

13. Jakie zagrożenie stwarza stosowanie gazu jako paliwa i dlaczego.

Największym zagrożeniem jest nieszczelność instalacjo zasilania gazem. Może to doprowadzić do wybuchy, pożaru lub zatrucia gazem.

14. Jakie zagrożenie powstaje podczeas ładowania akumulatora i jak powinno wyglądać miejsce przeznaczone do ładowania.

Podczas ładowania akumulatora wydziela się wodór, który tworzy mieszaninę wybuchową z powietrzem, dlatego pomieszczenie powinno mieć dobrą wentylację oraz hermetyczną instalację elektryczną. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.

15. Czy można wyjeżdzać wózkiem na drogi publiczne i jakie warunki muszą być spełnione.

Należy mieć zezwolenie na prowadzenie wózka, prawo jazdy kat. B. UTB musi odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pjazdów oraz zakresu ich niezbędnego wypozażenia.

16. Jak powinien być ułożony ładunek na widłach i jaki ma to wpływ na stateczność i na dopuszczalne obciążenie.

Ładunek powinien być rozmieszczony symetrycznie względem osi symetrii wózka i równomiernie na platformie. Nie może się przemieszczać. Im bardziej wysunięty do przodu ładunek, tym mniejsza jego dopuszczalna i mniejsza stateczność wózka.

17. Kto może otrzymać zezwolenie na kierowanie wózkami podnośnikowymi.

Ukończone 18 lat, minimum podstawowe wykształcenie, ukończony kurs (48 godzin teori i 15 godzin jazdy). Zdany egzamin przed komisją UDT. Odbyć staż stanowskowy i zapoznać się z DTR UTB.

18. Jakie czynności należy wykonać po stwierdzeniu przebicia dętki w kole.

Zatrzymać wózek, rozładować, wyłączyć silnik izabezpieczyć wózek. Podnieść wózek lewrkiem i podłożyć klocek drewniany (koniecznie). Wykręcić wentyl lub spuścić powietrze do połowy niminalnego ciśnienia. Odkręcić koło (5 lub 6 śrub – zależy od typu), rozkręcic felgę (5 lub 6 śrub) i wymienić felgę. Założyć  felgę. Napompować max. do połowy nominalnego ciśnienia. Założyć koło. Dopompować do nominalnego ciśnienia. Uwaga – felgę trzyma 10 – 12 śrub. (pytają o to.)

19. Kiedy przewożąc ładunek właściwa jest jazda tyłem, a kiedy przodem.

Tyłem – jeśli ładunek utrudnia widoczność oraz z  zjazdu ze wzniesienia.

20. Jak często piwinny być sprawdzane wózki z uprawnionego przez UDT mechanika i z jakiego dokumentu to wygląda.

– przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji (odbiorcze)

– w trakcie eksploatacji w terminach określonych dla danego UTB (okresowe)

– powypadkowe, poawaryjne oraz wynikające z bieżących potrzeb (doraźna)

Wynika to z przepisów ustawy o dozorze technicznym.

21. Czy w czasie jazdy można używać innych podzespołów znajdujących się na wózku.

W czasie jazdy nie wolno manipulować ładynkiem. Wszelkie podzespołu można uruchamiać dopiero po zatrzymaniu UTB.

22. Jaka jest dopuszczalna prędkość jazdy wózkiem na terenie hal produkcyjnych, w pomieszczeniach i na terenie zakładu.

Max. prędkość to 25 km/h. Jednak prędkość należy dostosować do warunków w trasie.

– do 18 km/h na długich rostych odcinkach

– do 12 km/h w pobliżu budynków i hal produkcyjnych

– do 6 km/h w halach magazynowych

– do 3 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności i tam gdzie przebywają ludzie.

23. Co może spowodować nadmierne obciążenie wideł wózka.

Może to spowodować utratę stateczności pojazdu i przechył wózka w kierunku ładunku oraz oderwanie tylnych kół od podłoża.

24. Jaki akt prawny reguluje sprawy przepisów ruchu obowiązujących kierowcę wózka.

Kierowcę obowiązuję przepisy o ruchu drogowym.

25. Do czego służy sprzęgło w wózku podnośnikowym.

Sprzęgło służy do odłączania silnika od reszty zespołu napędowego, przy zmianie biegów, w chwili hamowania, ruszania i zatrzymywania.

26. Jakie dokumenty powinin posiadać wózek eksploatowany w zakładzie.

– opis techniczny – dane techniczne z tabliczki, nazwa i adres wytwórcy, rodzaj i przeznaczenie UTB, podstawowe parametry i urządzenia zabezpieczające.

– rysunek zestawieniowy

– schematy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne (o ile mają zastosowanie)

– schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych

– instrukcję eksploatacji – przeznaczenie i przewidywane warunki pracy, opis budowy, działania, i regulacji elementów wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa

– kopia świadectwa badania typu dla urządzeń zabezpieczających

– dokumentacja uzupełniająca

– potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożenia wybuchem

27. Podaj budowę układu hydraulicznego hamulca roboczego.

Zbiornik – > pmpa hamulcowa -> popychacz  -> przewody hydrauliczne  -> cylinderki rozwierające szczęki bębna.

28. Podaj kolejność podzespołów przenoszących napęd w kolejności od silnika do kół.

Silnik  -> sprzęgło  -> przekładnia (skrzynia biegów) -> wał  -> przekładnia różnicowa  -> półosie  -> koła.

29. Do czego służy sprzęgło w wózkach.

Patrz pyt. 25

30. Jakie zabezpieczenia posiadają mechanizmy wieży wózka.

Hamulec opadania karetki, zawory dławiące, ogranicznik górnego wysuwu karetki.

31. Na jakie zagrożenia jest narażony kierowca wózka.

– przygnieceni, uderzenie wózkiem

– porażenie prądem 230/400 V na stanowisku ładowania akumulatorów

– oparzenie łukiem elektrycznym w razie zwarcia w przewodach przyłączeniowych

– oparzenie kwasem siarkowym lub elektrolitem przy zalewaniu akumulatorów

– wybuch wodoru w czasie ładowania akumlatorów

– wybuch lub pożar wózka spowodowany  nieszczelnością w instalacji gazowej

– utrata stateczności wózka i jego przewrócenie się

– upadek ładunku w wyniku jego złego ułożenia bądź przeładowania

– wypadki w czasie ruchu spowodowane awariami układu hamulcowego, kierowniczego, błędem kierowcy, braku osłon

– szkodliwe działanie spalin

– wpływ niewygodnej pozycji operatora na jego zdolności psychomotoryczne

– wpływ ha lasu i drgań na zdolności psychometryczne operatora

32. Kiedy kierowca wózka musi stosować kask ochronny.

Instrukja bhp określa, że kierowca w czasie pracy zobowiązany jest stosować kask ochronny.

33. Co powinien zrobić kierowca zbliżając się do stanowiska, na którym ma wykonać czynności transportowe.

– ocenić masę, stateczność i środek ciężkości ładunku

– sprawdzić czy w czasie wykonywania czynności nie spowoduje zagrożenia

34. Jakie przyrządy pomiarowe znajdują się w wózku widłowym.

– wskaźnik ciśnienia oleju

– wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

– wskaźnik ładowania akumulatora

– wskaźnik ilości paliwa

35. Jakie znasz rodzaje wózków podnoścnikowych

– z masztem wewnątrz nie obejmujące ładunków

– z masztem wewnątrz z wysuwaną karetką

– z masztem wewnątrz obejmujące ładunek

– wózki podnośnikowe czołgowe

– wózki podnośnikowe boczne

– wózki podnośnikowe wysuwane czołowo – boczne

– wózki podnośnikowe obrotowe

– wózki podnośnikowe specjalizowane

36. Na co należy zwrócić uwagę przy sztaplowaniu palet oraz wysokim składowaniu.

Należy zwrócić uwagę na zachowanie pionu i stabilność sztapla oraz na dopuszczalną ilość i masę składowanych palet. Max wysokość składowania palet to 150 cm. Ważne! Liczy się wysokość na jakiej znajduje się druga paleta, tzn. jeśli dolna paleta ma ponad 150 cm to nie można sztaplować od niej.

37. Jakie przepisy należy zachować przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych.

Przepisy bhp szkolenie dla pracowników z właściwości materiałów i rodzajów zagrożeń, pierwsza pomoc, inne zagrożenia, które powoduje dany towar. Bezpieczne metody i sposoby transportu danego rodzaju materiałów.

Wózek musi być oznakowany, dostosowany i wyposażony według norm i przepisów. Osoby zatrudnione zostaną specjalnie przeszkolone i wyposażone w odzież i sprzęt ochronny. Kierowca wózka musi posiadać kwalifikacje.