Instrukcja BHP używania wózków akumulatorowych.

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze wózka akumulatorowego

Przy obsłudze wózka akumulatorowego może pracować osoba, która :

– ukończyła 18 lat,

– ma dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim

– ma ukończone szkolenie wstępne ogólne oraz stanowiskowe dla kierujących wózkami,

– posiada odpowiednie kwalifikacje tzn. legitymuje się aktualnym pozwoleniem na prowadzenie wózków akumulatorowych,

– ma imienne pozwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę (ważne na terenie konkretnego zakładu).

Zasady bezpiecznej pracy:

W czasie wykonywania pracy kierowca powinien:

– uruchamiać wózek dopiero po upewnieniu się, czy nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy,

– w czasie jazdy przestrzegać ogólnych przepisów ruchu drogowego jak również szczegółowych przepisów zakładowych, a zwłaszcza:

a. wewnątrz hal poruszać się po wyznaczonych drogach transportowych,

b. zachować bezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu:

– po równej drodze około 10 m,

– na pochyłości około 20 m,

c. wózek prowadzić z prędkością bezpieczną, dostosowaną do warunków drogowych atmosferycznych. Kierujący pojazdem musi jednocześnie przestrzegać przepisów wewnątrz-zakładowych dotyczących dozwolonych prędkości na terenie zakładu,

d. podczas postoju wózka zaciągnąć hamulec i wyjąć kluczyk ze stacyjki,

e. ciężar ładunku dostosować zawsze do dopuszczalnej nośności wózka,

f. ładunki przewozić i składować zgodnie z zasadami bezpiecznego składowania,

g. ładunki przewożone na platformie zabezpieczyć przed wywróceniem, upadkiem lub przesunięciem,

h. należy zachować ostrożność przy przejazdach przez tory kolejowe i przejściach dla pieszych,

i. manewry hamowania i ruszania wykonywać łagodnie i płynnie,

j. w kabinie wózka przewozić tylko 1 pasażera,

k. w przypadku holowania innego wózka założyć w sposób prawidłowy mocny hol.

Kierowcy wózka zabrania się:

– przewożenia ładunków niedostosowanych do wymiaru platformy ładunkowej,

– używania wózków na złej nawierzchni o zbyt dużym nachyleniu przy niesprawdzonej wytrzymałości podłoża,

– kierowania wózkiem w stanie nietrzeźwym,

– używania wózka niesprawnego technicznie,

– przewożenia osób na platformie wózka jeżeli wózek nie jest do tego przystosowany,

– pozostawiania wózka w miejscach niedozwolonych kolidujących z ruchem drogowym, tarasujących przejścia i drogi ewakuacyjne itp.,

– przebywania w kabinie wózka podczas załadunku i rozładunku,

– holowania innego wózka z niesprawnym układem kierowniczym,

– obciążania wózka ponad dopuszczalną ładowność,

– przekazywania wózka osobom nieupoważnionym .

Po zakończeniu pracy kierowca powinien:

– oczyścić wózek i odstawić na miejsce do tego przeznaczone,

– przygotować wózek do ładowania akumulatorów,

– wpisać swoje uwagi do „Książki Pracy Wózka”.

Uwagi końcowe

Kierowca powinien stale mieć przy sobie aktualne pozwolenie na prowadzenie wózków akumulatorowych.

W przypadku powstania pożaru należy:

– ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

– wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

równocześnie:

– zaalarmować straż pożarną,

– powiadomić przełożonych o pożarze,

– podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

– przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

– udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

– w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

– powiadomić przełożonych.

W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe).

Film pokazujący wypadki na wózku widłowym.

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze wózka akumulatorowego

Przy obsłudze wózka akumulatorowego może pracować osoba, która :

– ukończyła 18 lat,

– ma dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim

– ma ukończone szkolenie wstępne ogólne oraz stanowiskowe dla kierujących wózkami,

– posiada odpowiednie kwalifikacje tzn. legitymuje się aktualnym pozwoleniem na prowadzenie wózków akumulatorowych,

– ma imienne pozwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę (ważne na terenie konkretnego zakładu).

Zasady bezpiecznej pracy:

W czasie wykonywania pracy kierowca powinien:

– uruchamiać wózek dopiero po upewnieniu się, czy nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy,

– w czasie jazdy przestrzegać ogólnych przepisów ruchu drogowego jak również szczegółowych przepisów zakładowych, a zwłaszcza:

a. wewnątrz hal poruszać się po wyznaczonych drogach transportowych,

b. zachować bezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu:

– po równej drodze około 10 m,

– na pochyłości około 20 m,

c. wózek prowadzić z prędkością bezpieczną, dostosowaną do warunków drogowych atmosferycznych. Kierujący pojazdem musi jednocześnie przestrzegać przepisów wewnątrz-zakładowych dotyczących dozwolonych prędkości na terenie zakładu,

d. podczas postoju wózka zaciągnąć hamulec i wyjąć kluczyk ze stacyjki,

e. ciężar ładunku dostosować zawsze do dopuszczalnej nośności wózka,

f. ładunki przewozić i składować zgodnie z zasadami bezpiecznego składowania,

g. ładunki przewożone na platformie zabezpieczyć przed wywróceniem, upadkiem lub przesunięciem,

h. należy zachować ostrożność przy przejazdach przez tory kolejowe i przejściach dla pieszych,

i. manewry hamowania i ruszania wykonywać łagodnie i płynnie,

j. w kabinie wózka przewozić tylko 1 pasażera,

k. w przypadku holowania innego wózka założyć w sposób prawidłowy mocny hol.

Kierowcy wózka zabrania się:

– przewożenia ładunków niedostosowanych do wymiaru platformy ładunkowej,

– używania wózków na złej nawierzchni o zbyt dużym nachyleniu przy niesprawdzonej wytrzymałości podłoża,

– kierowania wózkiem w stanie nietrzeźwym,

– używania wózka niesprawnego technicznie,

– przewożenia osób na platformie wózka jeżeli wózek nie jest do tego przystosowany,

– pozostawiania wózka w miejscach niedozwolonych kolidujących z ruchem drogowym, tarasujących przejścia i drogi ewakuacyjne itp.,

– przebywania w kabinie wózka podczas załadunku i rozładunku,

– holowania innego wózka z niesprawnym układem kierowniczym,

– obciążania wózka ponad dopuszczalną ładowność,

– przekazywania wózka osobom nieupoważnionym .

Po zakończeniu pracy kierowca powinien:

– oczyścić wózek i odstawić na miejsce do tego przeznaczone,

– przygotować wózek do ładowania akumulatorów,

– wpisać swoje uwagi do „Książki Pracy Wózka”.

Uwagi końcowe

Kierowca powinien stale mieć przy sobie aktualne pozwolenie na prowadzenie wózków akumulatorowych.

W przypadku powstania pożaru należy:

– ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

– wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

równocześnie:

– zaalarmować straż pożarną,

– powiadomić przełożonych o pożarze,

– podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

– przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

– udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

– w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

– powiadomić przełożonych.

W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe).

Film pokazujący wypadki na wózku widłowym.