Instrukcja BHP użytkowania pozycjonera wideł.

Instrukcja użytkowania pozycjonera wideł

  •     SERIA SF
  •     SERIA SG
  •      Spis Treści
  •      Uwagi ogólne
  •      Wstęp
  •      Instrukcja dla użytkownika
  •      Montaż
  •      Konserwacja


1. Uwagi ogólne


Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat montażu, konserwacji i obsługi pozycjonera
wideł produkcji Bolzoni Auramo, seria SF i SG.
Zanim przystąpisz do eksploatacji lub naprawy osprzętu, zapoznaj się dokładnie z treścią
niniejszej instrukcji – w ten sposób, zapewnisz bezpieczne i bezawaryjne działanie sprzętu od
samego początku.
Przed przystąpieniem do pracy z osprzętem, upewnij się, czy wiesz, w jaki sposób działa i do
czego służy.
Każdy kraj posiada własne przepisy bezpieczeństwa dotyczące użytkowania wózków
widłowych i przystawek do wózków. Zapoznanie się z tymi przepisami i ich przestrzeganie
jest obowiązkiem użytkownika.
W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zasadami bezpieczeństwa
podanymi w niniejszej instrukcji, a lokalnymi przepisami, w każdym przypadku
pierwszeństwo mają przepisy lokalne.


2. Wstęp


Pozycjoner wideł Bolzoni Auramo seria SF i SG posiada dwie odrębne funkcje.
Pozycjonowanie wideł
Funkcja ta pozwala na łatwe i dokładne ustawienie rozstawu wideł. Mogą one być łatwo
przesunięte do żądanego rozstawu pasującego do szerokości palety, albo do szerokości
ładunku.
Przesuw boczny
Pozwala na dogodne manewrowanie ładunkiem w trudno dostępnych miejscach, co znacznie
zmniejsza konieczność manewrowania całym wózkiem. Wózki serii SF mają wewnętrzny
/ zintegrowany / przesuw boczny, a wózki serii SG – zewnętrzny / niezależny /.


3. Instrukcja dla użytkownika

Używanie wózka widłowego z pozycjonerem wideł.
Tylko odpowiednio przeszkolony i upoważniony personel może obsługiwać wózek widłowy.
Do obsługi wózka widłowego wyposażonego w pozycjoner wideł nie są potrzebne
dodatkowe, specjalne kwalifikacje oprócz zaznajomienia się z poniższą instrukcją.

Jazda z ładunkiem
Jedź ostrożnie i bezpiecznie. Unikaj gwałtownego przyspieszania i hamowania. W czasie
jazdy zawsze trzymaj ładunek w pozycji opuszczonej i, jeśli to możliwe, maszt podnośnika
odchylony do tyłu. Pod żadnym pozorem nie przekraczaj dozwolonej prędkości! Nie
przeciążaj wózka – sprawdź udźwig wózka na tabliczce znamionowej.
Parkowanie
Zawsze opuszczaj ładunek w trakcie parkowania. Wyłącz zasilanie i zaciągnij hamulec, jeśli
zostawiasz sprzęt bez dozoru.
Załadunek
Podejmując ładunek lub paletę z miejsca składowania odjedź wózkiem tylko na taką
odległość, jaka jest potrzebna, aby bezpiecznie opuścić ładunek.
Nigdy gwałtownie nie przyspieszaj ani nie hamuj jeśli ładunek znajduje się w górze, gdyż
grozi to utratą stabilności.
Zachowaj szczególną ostrożność przy przesuwaniu lub nachylaniu podniesionego ładunku.
Przesuw boczny
Nie ryzykuj utraty stabilności przy przesuwaniu ładunku w bok. Wykonuj ten manewr jedynie
z ładunkiem opuszczonym w dół, lub w pobliżu miejsca jego składowania. Zachowaj
szczególną ostrożność przy przenoszeniu ładunków z przesuniętym środkiem ciężkości.
OSTRZEŻENIE!!!
Przesuw pozycjonera widłowego serii SF, z wewnętrznym przesuwem bocznym wynosi
ponad ± 100 mm (± 4”).
Wielkość przesuwu bocznego zależy od pozycji i rozstawu wideł. Jeśli widły są całkowicie
rozwarte lub zamknięte, przesuw boczny nie jest możliwy.


4. Montaż


4.1. Wymagania dotyczące wózka widłowego
Funkcje hydrauliczne:
Dwie
Ciśnienie hydrauliczne:
Zalecane
14.0 MPa (140 bar / 2,030 psi)
Maksimum
Sprawdź na tabliczce znamionowej.
Przepływ oleju:
SF/ SG-18 10 – 30 l/min
SF/ SG-25 10 – 30 l/min
SF/ SG-30 10 – 30 l/min
SF/ SG-40 20 – 50 l/min
SF/ SG-50 20 – 50 l/min
SF/ SG-70 20 – 50 l/min
SF/ SG-80 20 – 50 l/min
SF/ SG-120 30 – 70 l/min

Ostrzeżenie!!!
Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
4.2. Montaż: Wersja zintegrowana (modele SF/SG-Fi, oraz SF/SG-Ai)
• Zamontuj rolki prowadzące karetkę w maszcie na sworzniach pozycjonera.
• Ustaw rolki zgodnie z zaleceniami producenta wózka widłowego.
• Włóż pozycjoner do masztu. Podepnij łańcuch podnoszący i wyreguluj jego naciąg.
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta wózka.
• Zamocuj blokady karetki i łańcucha, jeśli są wymagane. Sprawdź, czy są poprawnie
zamocowane i dopasowane do elementów im odpowiadających znajdujących się na
pozycjonerze i na maszcie wózka widłowego.
Ostrzeżenie!!!
Sprawdź, czy udźwig zredukowany wózka po zamontowaniu osprzętu pozwala na
podnoszenie danych ładunków. Zastosowanie osprzętu niemal zawsze redukuje nominalny
udźwig wózka.
4.3. Montaż: Wersja zawieszana ISO-2328 (modele SF/ SG-F, oraz SF/SG-A)
• Sprawdź i oczyść karetkę wózka.
• Poluzuj dolne haki mocujące. W modelach z szybkozłączem pociągnij dźwignię,
jednocześnie obracając hak w dół.
• Zawieś osprzęt na karetkę wózka na górnych hakach. Upewnij się, że górne haki są
poprawnie zamocowane na karetce.
• Ustaw osprzęt centralnie na karetce. Przyspawaj dołączone blokady centrujące do karetki,
albo do górnych haków mocujących.
• Zamocuj dolne haki mocujące. Zabezpiecz śruby za pomocą Locktite 270. Dociągnij
kluczem dynamometrycznym z siłą 540 Nm (55kpm / 400 lbs–ft).W modelach z
szybkozłączem zamknij dolne haki mocujące.
Rysunek: Ustawianie blokad centrujących do górnych haków mocujących lub do karetki
górnej.
Ostrzeżenie!!!
Przed dokręceniem dolnych haków mocujących, górne haki mocujące muszą już być
dokładnie zamocowane do górnej ramy karetki
4.4. Instalacja: Przewody hydrauliczne
Przepłucz przewody zasilające na maszcie, w celu usunięcia powietrza i drobnych
zanieczyszczeń – tak aby nie dostały się do instalacji hydraulicznej pozycjonera.
Podłącz przewody hydrauliczne wychodzące z wózka do złączek pozycjonera.
Dokładne miejsce wyprowadzenia przewodów zależy od typu wózka i rodzaju zastosowanego
masztu. Upewnij się że końcówki przewodów pasują do złączek pozycjonera

4.5. Instalacja:
Sprawdzenie poprawności działania dodatkowego wyposażenia.
• Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania zostały dokładnie przymocowane,
• Kilkakrotnie wykonaj wszystkie możliwe ruchy pozycjonerem, aby wypchnąć resztki
powietrza z układu hydraulicznego do zbiornika.
• Sprawdź, czy nie ma przecieków.
• Upewnij się, że przewody hydrauliczne, nie są skręcone lub zagrożone przetarciem w
żadnej pozycji roboczej.
UWAGA
Sprzęt został wstępnie nasmarowany w fabryce. Nie ma potrzeby ponownego smarowania po
pierwszym zamocowaniu do wózka.


5. Konserwacja

5.1. Zakres czynności przeglądu dziennego:
• Sprawdzenie działania pozycjonowania wideł i przesuwu bocznego.
• Sprawdzenie czy nie ma przecieków.
• Sprawdzenie czy korpus i widły nie są uszkodzone lub czy nie wystąpiły inne usterki.
• Sprawdź czy wszystkie elementy mocujące są odpowiednio zamocowane.
5.2. Zakres czynności przeglądu po 300 motogodzinach
• Wyczyść sprzęt.
• Sprawdzenie działania pozycjonowania wideł i przesuwu bocznego.
• Sprawdzenie czy nie ma przecieków.
• Sprawdzenie czy korpus i widły nie są uszkodzone i czy nie wykazują usterek.
• Sprawdzenie wszystkich połączeń spawanych.
• Sprawdzenie wszystkie elementów mocujących.
• Sprawdzenie łożysk, wałków i elementów oporowych. Wymiana zużytych części.
• Sprawdzenie ślizgów przesuwu bocznego (tylko seria SG). Wymiana zużytych części.
• Nasmaruj łożyska górne i wałki. Nasmaruj ślizgi przesuwu bocznego (tylko w serii
SG). Używaj jedynie smarów dobrej jakości.
• Sprawdź, czy widły nie noszą śladów pęknięć, zwłaszcza w rejonie przechyłu wideł.
Wymień nadmiernie zużyte, wadliwe, lub uszkodzone widły.
Instrukcje bezpieczeństwa
Ostrzeżenie!!!
Nie przeciążaj wózka ani osprzętu.
Miej na uwadze fakt, że udźwig znamionowy wózka i osprzętu może być niższy niż udźwig
podany na tabliczce znamionowej pozycjonera. Producent wózka podnośnikowego jest
odpowiedzialny za obliczenie udźwigu znamionowego zespołu wózka i osprzętu. Sprawdź na
tabliczce znamionowej wózka.
Ostrzeżenie!!!
Nigdy nie stawaj na widłach ani na ładunku.
OSTRZEŻENIE!!!
Nigdy nie stawaj pod ładunkiem ani też pod nieobciążonym osprzętem.
OSTRZEŻENIE!!!
Nigdy nie przebywaj w zasięgu pracującego osprzętu ani pomiędzy widłami.
OSTRZEŻENIE!!!
Ogranicz do niezbędnego minimum jazdę z podniesionym ładunkiem. Nigdy
gwałtownie nie przyspieszaj ani nie hamuj z podniesionym ładunkiem.
OSTRZEŻENIE!!!
Używaj osprzętu tylko zgodnie z przeznaczeniem. Podnoszenie innych przedmiotów może
być przyczyną zagrożenia. Nie używaj pozycjonera do zaciskania czyli jako chwytaka.
OSTRZEŻENIE!!!
Nie ryzykuj utraty stabilności przy przesuwaniu ładunku w bok. Wykonuj ten manewr z
opuszczonym ładunkiem, lub w pobliżu miejsca składowania. Zachowaj szczególną
ostrożność przy przenoszeniu ładunków z przesuniętym środkiem ciężkości.
OSTRZEŻENIE!!!
Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdź stan techniczny osprzętu. Nigdy nie używaj
sprzętu uszkodzonego lub wadliwego. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie osoby
upoważnione.